Regelgeving

Over de verplichting van het keuren van de arbeidsmiddelen wordt nogal eens getwijfeld. Wie verplicht nu uiteindelijk deze keuring voor bedrijven en/of instellingen.

De Arbowet schrijft voor dat er een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) binnen elk bedrijf aanwezig dient te zijn. Hierin brengen werkgevers de risico’s voor gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. Het gaat er vooral om dat u als werkgever kan inschatten wat de risico’s binnen uw bedrijf of instelling zijn. “Welke acties moet ik als werkgever ondernemen om tot veilige werkomstandigheden te komen voor de bedrijfsvoering en werknemers?” Hierbij gelden de volgende items als uitgangspunt:

  • Veilige installaties.
  • Veilige arbeidsmiddelen.
  • Regelmatige voorlichting en opleiding binnen het bedrijf of instelling.
De nadruk van de regelgeving ligt bij de werkgever op het naleven en bewijslast van alle noodzakelijke besluiten en normen. Deze staan beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en de NEN-normen.

Natuurlijk hebben ook de werknemers een verantwoordelijkheid hierin, zij gaan tenslotte elke dag om met de installaties en arbeidsmiddelen en kunnen worden geconfronteerd met een eventueel gevaar of een gebrek. Hieruit volgt meldingsplicht vanuit de werknemer. Maar de bewijslast voor het verstrekken van deugdelijk materiaal en installaties ligt bij u. Wanneer er een ongeval plaatsvindt wordt er naar de keuringsrapporten gevraagd.

Links:
www.nen.nl, www.rijksoverheid.nl en www.overheid.nl