Arbeidsomstandigheden wet

http://wetten.overheid.nl, Arbeidsomstandigheden wet, Artikel. 7,
zoekterm: arbeidsomstandighedenbesluit

(art 7.4a lid 3) Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
(art 7.4a lid 5) Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
(art.7.4a lid 6) Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.